සහතික

සමාගම 1994, 2000, 2008 ISO9000 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය, ISO14001 - 2004 පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම සහ OHSAS18001 - 2007 වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම, ස්වයං සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරන ලද PEX පයිප්ප, බෝල වෑල්ව සහ කෙළවරේ වෑල්ව ද සමත් වී ඇත. උතුරු ඇමරිකානු රටවල සහ එන්එස්එෆ්, සීඑස්ඒ, යූපීසී, යූඑල් සහ වෙනත් නිෂ්පාදන වල නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. නිෂ්පාදන සහතික කිරීම.

CE
ක්‍රි.ව

CE
සීඑස්ඒ

CE
ISO9001

CE
ISO14001

CE
එන්එස්එෆ්

CE
OHSAS18001

CE
යූ.එල්

CE
යූපීසී

CE
යූපීසී

CE
යූපීසී

CE
යූපීසී