සමාගම් සංස්කෘතිය

wandekai

සමාගම් සංස්කෘතිය

සංස්කෘතිය

අරගලය, ව්‍යවසායකත්වය, ප්‍රායෝගික, නව්‍යකරණය

ටෙනෙට්

පාරිභෝගිකයා පළමුව,ගුණාත්මකභාවය පදනම් කරගත්

ගුණාත්මක ප්රතිපත්තිය

හොඳ වැඩ, කාන්දු වීමක් නැත

සමාගමේ හැකියාව හා අභිප්‍රේරණය වර්ධනය කිරීම, සේවකයින්ගේ ආදායම සහ සුභසාධනය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම සහ සමාගම් සංවර්ධනය හා පෞද්ගලික සතුට අතර එකඟතාවය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

උද්‍යාන සැලැස්ම

අපගේ සේවකයින්ට හරිත වැඩ කිරීමේ සහ ජීවත්වීමේ අපේක්ෂාවේ වැදගත්කම අපි දනිමු.

wandekai

wandekai

wandekai

ආර් ඇන්ඩ් ඩී

ශක්තිමත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හැකියාව ව්‍යවසාය ජලනල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක තබා ගනී
වෘත්තීය විද්‍යාගාරය CNAS අනුමැතිය සමඟ
නිෂ්පාදනයේ සෑම සබැඳියකින්ම සහ විස්තරයකින්ම සියල්ල පරිපූර්ණ කිරීම.
කාර්යක්ෂම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියක් විද්‍යාත්මක නිෂ්පාදන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයෙන් මෙහෙයවිය යුතු අතර, වැන්ඩෙකයි කොපර් සමාගම සෑම විටම “තත්ත්ව ප්‍රමිතිකරණයේ” මූලික කළමනාකරණ උපායමාර්ගයෙහි නියැලී සිටින අතර සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ජාත්‍යන්තර උසස් මට්ටම ළඟා කර ගැනීමට උත්සාහ දරයි. .

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

ගුණාත්මකභාවය සහ විමර්ශනය

wandekai

wandekai

ඉහළ අධිෂ් E ාන උපකරණ

කපාට සහ සවිකෘත සඳහා වෘත්තීය
බහු අක්ෂ සමඟ, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, පිරිවැය පාලනය

wandekai

wandekai

wandekai

නිෂ්පාදන පරිමාණය

උසස් තාක්‍ෂණයෙන් පරිපූර්ණ තත්ත්ව ප්‍රති Results ල
නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය අපි අනුගමනය කරමු

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

පුහුණුව

ව්යවසායයට සහ පාරිභෝගිකයින්ට නිතිපතා පුහුණුවීමේ වැදගත්කම අපි දනිමු.

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

සංස්ථාපිත මානව

wandekai

wandekai

wandekai