සමාගම් පුවත්

  • Help partners develop markets

    වෙළඳපල සංවර්ධනය කිරීමට හවුල්කරුවන්ට උදව් කරන්න

    2018 පෙබරවාරි 26 වන දින උප සභාපති සේල්ස් ලිහොං චෙන් අපගේ දිගුකාලීන සහයෝගීතා හවුල්කරුවන් වන බ්‍රොමික් සමූහය වෙත පැමිණේ. හවුල්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත්, වෙළඳපල සංවර්ධනය කිරීමට හවුල්කරුට උපකාර කිරීමටත් උත්සාහ කළ යුතුය. ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වන්නේ: කාර්තු හැරවුම් සැපයුම් කපාටය; බහු හැරවුම් සැපයුම් කපාට; F1960 & F1 ...
    වැඩිදුර කියවන්න