කර්මාන්ත පුවත්

  • Signing ceremony of global strategic cooperation agreement

    ගෝලීය උපායමාර්ගික සහයෝගීතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවය

    2018 ජනවාරි 30 වන දින වැන්ඩේකායි සහ වොට්ස් අතර ගෝලීය උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව සඳහා අත්සන් කිරීමේ උත්සවය පැවැත්විණි. වොට්ස් යනු නේවාසික, කාර්මික, නාගරික සහ වාණිජ සැකසුම් සඳහා ගුණාත්මක ජල විසඳුම් පිළිබඳ ගෝලීය නායකයෙකි. වැන්ඩේකායි වොට්ස් සමඟ ශක්තිමත් සමුපකාර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගෙන ඇත ...
    වැඩිදුර කියවන්න